Nieuws 2010

All news

Uitnodiging jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 6 september

17 aug 2010

Aan de leden,

Hiermede nodigt het bestuur van R.D.S. U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op

maandag 6 september 2010

om 20.00 uur in ‘Dommelzicht’, Dommelstraat 18 te 5492 DX Sint-Oedenrode (tel. 0413-478000).

A G E N D A:

1.   Opening en mededelingen

2.   Notulen Algemene Leden Vergadering

3.   Financieel verslag over het boekjaar 2009-2010 en begroting voor het nieuwe seizoen 2010-2011

4.   Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

5.   Verslag wedstrijdleider dammen, prijsuitreiking en beleid komend seizoen

6.   Verslag wedstrijdleider schaken (intern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

7.   Verslag wedstrijdleider schaken (extern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

8.   Bestuursverkiezing

9.   Veertigjarig bestaan R.D.S. in 2011

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Bij punt 8: bestuursverkiezing.

De voorzitter (John ten Ham) en de wedstrijdleider dammen (Martien van Erp) zijn aftredend. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Derhalve verzoekt het bestuur van R.D.S. om John ten Ham en Martien van Erp opnieuw te benoemen als bestuurslid van R.D.S. voor een periode van 3 jaar.

 

Secretariaat:

Harm van der Veen

Heunpark 2123

5261 WC  Vught

Telefoon: 073 - 656 15 44

Email: hpvdveen@hotmail.com