Nieuws 2010

All news

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 september 2010

02 okt 2010

gehouden op maandag 6 september 2010 in ‘Dommelzicht’ te Sint-Oedenrode.

Aanwezig zijn alle bestuursleden: Marcel van der Aa, Hennie van den Biggelaar, Martien van Erp, John ten Ham, Wim van der Heijden en Harm van der Veen

en de leden: Piet Gabriëls, Pieter van Erp, Nard van de Laar, Wim Goossens, Adri der Kinderen, Ad Verhagen, Rien Kremers, Jan van Lanen, Wim van den Bosch, Jan Tils, Cor van Nuland, Daan Geboers, Joep Hulsen, Thieu Reijs, Gerben te Raa, Jan Dekkers, Toon van Breugel, Martien Raaijmakers, Ad Peerenboom, Robert van der Gaag, René Dekkers, Jan Don, Gijs van Aarle, Jan van de Mortel, Henri van Kasteren, Jos van den Biggelaar, Martien van Berkel en Ad van der Heijden en toehoorder Pieter van Hoof. 

Totaal aanwezig: 17 schakers en 18 dammers. 

1.      Opening en mededelingen

Voorzitter John ten Ham opent om 20.10 uur de Jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom.

De voorzitter geeft aan dat, zoals te doen gebruikelijk, de eerste consumptie van deze avond voor rekening van de vereniging is.

2.      Notulen Algemene Leden Vergadering van 7 september 2009

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Daarop concludeert de voorzitter dat het conceptverslag van de Jaarvergadering van 7 september 2009 goedgekeurd is. Hij bedankt de secretaris.

3.      Financieel verslag 2009-2010 en begroting 2010-2011

De penningmeester Hennie van den Biggelaar licht het financieel verslag toe. Hierna zijn er geen vragen of opmerkingen meer over het financieel verslag.

De penningmeester geeft vervolgens aan, dat het bestuur aan de vergadering voorstelt om de contributie met ingang van 2010-2011 met 10 euro te verhogen. De reden is vooral de grote stijging van de contributie voor de overkoepelende bonden. Bovendien hebben wij al enige jaren de contributie ongewijzigd gelaten. Het bedrag wordt nu dus 60 euro, als je tenminste vóór 1 oktober betaalt. Na deze datum komt er nog eens 10 euro bovenop. De leden gaan na deze uitleg akkoord met de verhoging.

Hierna wordt de begroting voor 2010-2011 behandeld. Hierin is een bedrag van 2000 euro meegenomen bij consumpties. Dit is mede een reservering om volgend jaar het 40 jarig jubileum te kunnen vieren. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. De  begroting 2010-2011 wordt door de vergadering akkoord bevonden.

4.      Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

De kascommissie is nog niet bij de penningmeester geweest. Dit zal thans op zeer korte termijn plaatsvinden. Hierdoor kan er door de vergadering op dit moment dus nog geen décharge verleend worden aan de penningmeester in casu aan het gehele bestuur van RDS voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2009-2010.

Jan Dekkers treedt af als lid van de kascommissie. Voor hem in de plaats meldt Jan van Lanen zich aan als nieuw lid van de kascommissie. De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van Jan. Gerben te Raa blijft nog een jaar lid van de kascommissie.

5.      Verslag wedstrijdleider dammen, prijsuitreiking en beleid komend seizoen

De voorzitter geeft het woord aan Martien van Erp. De wedstrijdleider dammen geeft aan, dat wij Ad van der Heijden als nieuwe dammer in het afgelopen jaar hebben mogen verwelkomen. Na het kerstsneldamtoernooi kreeg hij de smaak te pakken. En sindsdien is hij nagenoeg elke week van de partij. Jan Don werd van rustend lid weer spelend lid en dat hebben we gemerkt, hij werd meteen weer kampioen. Wim van den Bosch speelde niet mee, maar heeft zijn damkennis gebruikt om een aantal van ons het dammen nog beter bij te brengen. Bovendien stelde Wim een damboekje samen waar onze dammers nog veel van kunnen opsteken. In de externe competitie is er dankbaar gebruik gemaakt van Friso van Zutphen, Martien van Berkel en Rien Kremers.

In de externe competitie hebben we met twee 4-tallen meegedaan in de eerste klasse van de Bondscompetitie. Wij speelden in één groep van 13 viertallen. Er werd  één volledige ronde gespeeld. Het eerste team werd voor het derde jaar op rij opnieuw  tweede en het tweede team werd laatste. Jan Don heeft extern de meeste punten in de wacht gesleept en krijgt hiervoor de beker uitgereikt.

In de interne competitie werd Martien van Erp derde, Gerben te Raa tweede en Jan Don werd de nieuwe clubkampioen bij het dammen. De bekers en de planten, die beschikbaar gesteld waren door Ad Peerenboom, worden uitgereikt en Jan mag ook de wisselbeker weer mee naar huis nemen. In de B-poule werd Nard van de Laar derde, Gijs van Aarle tweede en Joep Hulsen eerste. Gijs en Joep haalden evenveel punten, maar Joep had een beter SB. Ook hiervoor worden de beker en de planten uitgereikt.

Martien geeft vervolgens aan, dat er het afgelopen seizoen weer veel voor de beker gespeeld is, met name door degenen, die niet of nauwelijks deelnemen aan de externe wedstrijden. De Sjaak Matheeuwsen wisselbeker gaat dit jaar zeer verrassend naar Ad Peerenboom, die met 17 punten uit 22 partijen ook ruimschoots de meeste wedstrijden gespeeld heeft. Ad kreeg vervolgens deze wisselbeker uitgereikt.           Ter afsluiting van het seizoen hield Martien als derde een simultaan. Jan Don kon het fysiek niet aan en Gerben was met vakantie. Martien haalde hiermee een score van ruim 68 procent.

Verder geeft Martien aan, dat we in het komende seizoen met één zestal in de hoofdklasse en één viertal in de eerste klasse aan de externe provinciale competitie zullen meedoen. Ook zullen we weer meedoen met één team in de Brabant Cup. Na enige discussie wordt besloten om de interne competitie niet te splitsen in 2 groepen, maar zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk de eerste ronde tegen iedereen aan te treden en pas daarna de groep te splitsen. Ook wordt er weer gelegenheid gegeven om voor de ladder te spelen. Tot slot deelt Martien mee, dat er volgende week maandag 13 september vriendschappelijk tegen DOG Uden gedamd gaat worden. Deze keer in Sint-Oedenrode.

6.      Verslag wedstrijdleider schaken (intern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

De voorzitter geeft het woord aan Wim van der Heijden. Wim geeft aan, dat er 18 spelers meegedaan hebben aan de interne competitie. Iedereen is intussen gewend aan de opzet van de competitie. In de A-poule is kampioen geworden Daan Geboers, tweede werd Bert de Laat en derde Ad Verhagen. De voorzitter reikt de prijzen uit. Bert zal de plant later ontvangen. Wim vermeldt, dat Daan in de simultaanwedstrijd van de kampioen een score van ruim 91 procent behaald heeft. Van de 12 gespeelde partijen wist hij er 11 te winnen en slechts 1 te verliezen (tegen Wim van der Heijden). In de B-poule werd kampioen Jan Dekkers. Thieu Reijs werd tweede en René Dekkers derde. Opnieuw reikt John de prijzen uit. Wim geeft aan, dat we geen verandering in de formule, die we sedert vorig jaar gebruiken, zullen aanbrengen, dus dat je geacht wordt tenminste 20 partijen te spelen. Ook geeft Wim aan dat er overwogen wordt om, net als de dammers doen bij hun bekerwedstrijden, één persoon te vragen of hij bereid is tegen twee tegenstanders te schaken. Dan hoeft er niemand naar huis als er een oneven aantal schakers op de clubavond is.

Bij het snelschaaktoernooi eindigden René Dekkers, John ten Ham en Daan Geboers alle drie gelijk. Na een barrage werd ook hier Daan kampioen.

7.      Verslag wedstrijdleider schaken (extern) prijsuitreiking en beleid komend seizoen

De voorzitter geeft nu het woord aan Marcel van der Aa. De wedstrijdleider schaken extern geeft een uitgebreid overzicht van de behaalde resultaten. Er hebben het afgelopen seizoen 13 spelers meegedaan aan de externe competitie. Hulde aan Daan, Ad en Jan van van Lanen, die alle 3 alle 10 externe wedstrijden hebben meegespeeld. En we zijn ongeslagen kampioen geworden in de NBSB competitie in poule 3D. Dus we promoveren naar de tweede klasse van de NBSB. In het Oost-Brabant toernooi was het wisselvalliger. Tweemaal winst en tweemaal verlies. We hebben helaas geen finale gespeeld omdat er binnen de club geen animo voor was.

Jan van Lanen is dit jaar met een score van 7 punten uit 10 wedstrijden winnaar van het klassement extern geworden. Bert de Laat werd met 6 punten uit 8 wedstrijden nummer twee en derde werd Daan Geboers met 6 punten uit 10 wedstrijden. De beker wordt door de voorzitter uitgereikt aan Jan van Lanen.

Het beleid voor het komende seizoen is ongewijzigd. We spelen met één team in de NBSB, 2e klasse en met één team in het Oost-Brabant toernooi.

8.      Bestuursverkiezing

De voorzitter (John ten Ham) en de wedstrijdleider dammen (Martien van Erp) zijn aftredend. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Tegencandidaten zijn er niet gesteld. De voorzitter vraagt de vergadering of dit betekent dat men geen bezwaar heeft om beide personen te herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar als bestuurslid van RDS. Hierop volgt een instemmend applaus van de aanwezigen. John concludeert hierna dat beiden hiermede herkozen zijn. Op de vraag of John wel weer in functie als voorzitter gekozen is, wordt bevestigend geantwoord.

9.      Veertigjarig bestaan R.D.S. in 2011

John ten Ham geeft aan dat het de bedoeling is om het veertigjarig bestaan van RDS volgend jaar onder andere te vieren met een simultaan, die dan door een bekende dammer en een bekende schaker gegeven zal worden tijdens de jaarmarkt 2011 in Sint-Oedenrode op de laatste zondag in juni. Er wordt door de vergadering met nadruk op aangedrongen vooral te zorgen voor veel publiciteit hiervoor. De voorzitter geeft aan, dat dit ook de bedoeling is. Bovendien wordt er nog gekeken naar de mogelijkheid om een feestavond voor alle leden te organiseren rond 2 november 2011, de datum waarop RDS echt veertig jaar bestaat. Dit aanbod van Hennie kunnen we met zijn allen zeer waarderen en op de vraag of de partners dan ook welkom zijn, wordt in principe positief gereageerd door het bestuur. De voorzitter geeft aan, dat de leden te zijner tijd uitvoerig geïnformeerd zullen worden over alle activiteiten aangezien er op dit moment niemand van de commissie (bestaande uit Bert de Laat, René Dekkers, Jan Dekkers en Jan Don) aanwezig is. *)

10.  Rondvraag

John ten Ham informeert de vergadering eerst nog even dat we volgende week maandag 13 september om 18.45 uur een start zullen maken met het jeugdschaken. Er wordt een toernooitje georganiseerd en afhankelijk van de deelname zal verder worden besloten over de voortgang.

Ook geeft de voorzitter nog even aan, dat het niet uitvoerbaar bleek om zijn toezegging van vorig jaar aan Gerbert waar te maken om op de wisselbekers voor de clubkampioenen alle namen van deze kampioenen te vermelden. Na enige discussie over een aantal alternatieve mogelijkheden (veel grotere beker, oorkonde of plaquette) wordt door de vergadering gekozen voor de plaquette. John zegt toe, dat we dit met ingang van het volgend jaar dan zullen invoeren.

Piet Gabriels vraagt of er een nieuwe materiaalkast komt? Het antwoord is nee. En of het dan mogelijk is de kast te verplaatsen, want men kan er met de openslaande deuren en de enge ruimte, waarin de kast staat zeer slecht bij. Het bestuur beraadt zich op mogelijkheden ter verbetering. Verder vraagt hij speciale aandacht voor de tafels in de speelruimte op maandagavond. Hij heeft door deze tafels zelf al de nodige schade aan zijn kleding opgelopen in het afgelopen seizoen en vindt dat dit eigenlijk nodig verbeterd zou moeten kunnen. De voorzitter en Hennie zeggen toe hiernaar te zullen kijken.

Gerben vraagt of RDS geen prijzenkast heeft. Deze hebben wij wel, maar staat nog steeds bij Jan Dekkers thuis. Er zitten alleen maar oude bekers in. Het bestuur zal hier verder over nadenken en zo nodig met een voorstel komen.

Jan Dekkers merkt op, dat hij geen uitnodiging voor deze vergadering heeft ontvangen. Wim van der Heijden zal dit nagaan, want volgens hem is het per mail aan Jan toegezonden.

Jan van Lanen merkt op, dat Schijndel maar heel weinig schaakleden meer heeft en dat er aan gedacht wordt om aansluiting bij een andere vereniging, die in de buurt ligt, te zoeken. John zegt, dat hij wel iemand van Schijndel kent en hem hierover zal benaderen. Extra schaakleden zijn altijd welkom.

11.  Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur en wenst ieder een plezierig en succesvol nieuw speelseizoen toe.

*) noot notulist: de drie laatst genoemde heren komen direkt na dit agendapunt binnen.