Nieuws 2011

All news

Uitnodiging jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 5 september 2011

07 jul 2011

Aan de leden,

Hiermede nodigt het bestuur van R.D.S. U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op

maandag 5 september 2011 om 20.00 uur

in ‘Dommelzicht’, Dommelstraat 18 te Sint-Oedenrode (tel. 0413-478000)

A G E N D A: 

1. Opening en mededelingen

2. Notulen Algemene Leden Vergadering 6-9-2010

3. Financieel verslag over het boekjaar 2010-2011 en begroting voor het nieuwe seizoen 2011-2012

4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

5. Verslag wedstrijdleider dammen, prijsuitreiking en beleid komend seizoen

6. Verslag wedstrijdleider schaken (intern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

7. Verslag wedstrijdleider schaken (extern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

8. Bestuursverkiezing *)

9. Veertigjarig bestaan R.D.S.

10.Rondvraag

11.Sluiting

*) Bij punt 8: bestuursverkiezing: De secretaris (Harm v.d. Veen) en de wedstrijdleider schaken intern (Wim van der Heijden) zijn dit jaar aftredend. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Aangezien er geen tegenkandidaten gesteld zijn, verzoekt het bestuur van R.D.S. om Harm en Wim opnieuw te benoemen als bestuurslid van R.D.S. voor een periode van 3 jaar.

Noteert U al vast de volgende activiteiten?

maandag 19 december 2011 - KERSTTOERNOOI

maandag 2 april 2012 - Sneldammen/snelschaken

maandag 14 mei 2012 - KAREL VAN ELDEREN TOERNOOI

maandag 28 mei 2012 - SIMULTAAN VAN ONZE KAMPIOENEN