Nieuws 2012

All news

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering - 3 september 2012

20 aug 2012

Sint-Oedenrode, 16 augustus 2012

Aan de leden,

Hiermede nodigt het bestuur van R.D.S. U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op

maandag 3 september 2012 om 20.00 uur

in ‘Dommelzicht’, Dommelstraat 18 te Sint-Oedenrode (tel. 0413-478000)

A G E N D A:

1.     Opening en mededelingen

2.     Ingekomen stukken

3.     Notulen Algemene Leden Vergadering 5-9-2011

4.     Financieel verslag over het boekjaar 2011-2012 en de begroting voor het nieuwe seizoen 2012-2013

5.     Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6.     Verslag wedstrijdleider schaken (intern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

7.     Verslag wedstrijdleider schaken (extern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

8.     Verslag wedstrijdleider dammen, prijsuitreiking en beleid komend seizoen

9.     Bestuursverkiezing *)

10.Rondvraag

11.Sluiting

*) Bij punt 9: bestuursverkiezing

De penningmeester Hennie van den Biggelaar is aftredend en niet herkiesbaar. Als kandidaat penningmeester stelt het bestuur voor Ad Verhagen te benoemen. De wedstrijdleider schaken extern Marcel van der Aa is aftredend en herkiesbaar.

Indien er binnen acht dagen vóór de Algemene Leden Vergadering geen voordracht van één of meer tegenkandidaten gesteld worden (door tenminste vijf meerderjarige natuurlijke leden van R.D.S.), stelt het bestuur van R.D.S. aan de leden voor om Ad te benoemen en Marcel te herbenoemen als bestuurslid van R.D.S. voor een periode van 3 jaar.

 

Noteert U s.v.p. de volgende activiteiten voor seizoen 2012-2013: Kersttoernooi 17 dec. 2012; sneldammen en snelschaken 8 april 2013; Karel van Elderen toernooi 6 mei 2013; simultaan van de kampioenen dammen en schaken 3 juni 2013.