Nieuws 2014

All news

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering - 1 september 2014

26 aug 2014

Aan de leden,

Hiermede nodigt het bestuur van R.D.S. U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op

maandag 1 september 2014 om 20.00 uur

in ‘Dommelzicht’, Dommelstraat 18 te Sint-Oedenrode (tel. 0413-478000)

 

A G E N D A:

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2-9-2013

4. Financieel verslag over het boekjaar 2013-2014 en de begroting voor het nieuwe seizoen 2014-2015

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Verslag wedstrijdleider schaken (intern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

7. Verslag wedstrijdleider schaken (extern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

8. Verslag wedstrijdleider dammen, prijsuitreiking en beleid komend seizoen

9. Huldiging jubilaris

10. Bestuursverkiezing *)

11. Rondvraag

12. Sluiting

*) Bij punt 10: bestuursverkiezing

De secretaris Harm van der Veen en de wedstrijdleider schaken intern Wim van der Heijden zijn aftredend en beiden herkiesbaar. Indien er binnen acht dagen vóór de Algemene Leden Vergadering geen voordracht van één of meer tegenkandidaten gesteld worden (door tenminste vijf meerderjarige natuurlijke leden van R.D.S.), stelt het bestuur van R.D.S. aan de leden voor om beide heren opnieuw te benoemen als bestuurslid van R.D.S. voor een periode van 3 jaar.

 

Noteert U s.v.p. de volgende activiteiten voor het seizoen 2014-2015:

- Kersttoernooi 22 dec. 2014;

- sneldammen en snelschaken 13 april 2015;

- Karel van Elderen toernooi 18 mei 2015;

- simultaan van de kampioenen dammen en schaken 8 juni 2015.