Nieuws 2017

All news

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering - 4 september 2017

29 aug 2017

Aan de leden,

 

Hiermede nodigt het bestuur van R.D.S. U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op

 

maandag 4 september 2017 om 20.00 uur

 

in ‘Dommelzicht’, Dommelstraat 18 te Sint-Oedenrode (tel. 0413-478000)

 

A G E N D A:

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 05-09-2016

4. Financieel verslag over het boekjaar 2016-2017 en de begroting voor het nieuwe seizoen 2017-2018

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Verslag wedstrijdleider schaken (intern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

7. Verslag wedstrijdleider schaken (extern), prijsuitreiking en beleid komend seizoen

8. Verslag wedstrijdleider dammen, prijsuitreiking en beleid komend seizoen

9. Bestuursverkiezing *)

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

 

*) Bij punt 9: bestuursverkiezing

De secretaris Harm van der Veen en de wedstrijdleider schaken extern Marcel van der Aa zijn aftredend. Harm stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn en Marcel heeft te kennen gegeven af te willen treden. In de vacature van Marcel stelt het bestuur voor Maiko van Dalen te benoemen. Daarnaast heeft de voorzitter te kennen gegeven dat hij besloten heeft zijn functie beschikbaar te stellen. Voor hem in de plaats stelt het bestuur voor om René Dekkers te benoemen.

Indien er binnen acht dagen vóór de Algemene Leden Vergadering geen voordracht van één of meer tegenkandidaten gesteld wordt (door tenminste vijf meerderjarige natuurlijke leden van R.D.S.), stelt het bestuur van R.D.S. aan de leden voor om genoemde heren te benoemen als bestuurslid van R.D.S. René voor een periode van 2 jaar en Maiko voor een periode van 3 jaar.

 

 

Noteert U s.v.p. de volgende activiteiten voor het seizoen 2017-2018:

Kersttoernooi 18 dec. 2017;

Sneldammen en snelschaken 9 april 2018;

Karel van Elderen toernooi 14 mei 2018;

Streefdatum van de simultaan van de kampioenen dammen en schaken op resp. 18 en 25 juni 2018.